HYDROGEOLOGICKÉ PRŮZKUMY A POSUDKY 

Velká Vranča – odlučovač ropných látek, posudek, 2001
Náměšť nad Oslavou - hala kalírny, HGP znečištění zemin pod podlahou kalírny, 2002
Modernizace betonárny Holubice, HGP vsakování přívalového deště, 2002
Přeložka silnice I/17 - napojení průmyslové zóny Chrudim, HG posudek, 2002
Silnice I/38 Jihlava – tunel, I. etapa, doplnění monitorovacích vrtů pro stavbu tunelu včetně pasportizace studny a výchozího měření hladin podzemní vody, 2002
Obnova – výrobní závody, provozovna Pardubice, HGP potencionálního znečištění zemin a podzemní vod v areálu pneuservisu, 2003
Park Lužánky, vybudování pozorovacího vrtu a měření hladiny podzemní vody, 2003
Zastávka – přestupní terminál, rekonstrukce, hydrogeologické posouzení vsakování, 2004
Silnice I/38 Jihlava – tunel, monitoring hladiny podzemní vody v okolí tunelu včetně pasportizace studny, 2003 - 2004
Silnice I/42 Brno, VMO, MÚK Hlinky – objekt D202, vrtné práce, hydrodynamické zkoušky, vyhodnocení a návrh, 2005
Rekonstrukce parku Lužánky V.etapa, 2.část – Studna, vybudování studny a hydrogeologické posouzení ovlivnění jímání podzemní vody na okolní objekty, 2005
Silnice II/405 Jihlava – Příseka, posouzení vlivu výstavby vysokého násypu a pasportizace studní, 2006
TR 110/22 kV Brno – Černovice, posouzení vsakování dešťových vod, 2006
Silnice I/49 Vizovice – Lhotsko, pasportizace objektů podzemních vod, 2006
Monitoring podzemních vod, st. 0134.3, Kroměříž, HGP, 2006
Brno – přístupová komunikace z ul. Těžební, posouzení zasakování dešťových vod, 2006
Brno – VMO MÚK Hlinky, kontinuální monitoring hladin podzemní vody, 2004 - 2006