Nabídka prací

A - akreditovaná zkouška
LABORATORNÍ ZKOUŠKY ZEMIN A KAMENIVA
  ČSN CEN ISO/TS 17892-2 Laboratorní stanovení objemové hmotnosti zemin - vyřezávací kroužek
A ČSN CEN ISO/TS 17892-3 Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin
A ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
A ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Laboratorní stanovení konzistenčních mezí - mez plasticity
A ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Laboratorní stanovení konzistenčních mezí - mez tekutosti
A ČSN EN 13286-2 Proctorova standardní zkouška (nahutnění vzorku)
Proctorova modifikovaná zkouška (nahutnění vzorku)
A ČSN CEN ISO/TS 13286-47 Laboratorní stanovení kalifornského poměru únosnosti /CBR, IBI/
A ČSN CEN ISO/TS 13286-47 Laboratorní stanovení kalifornského poměru únosnosti /CBR/, saturace nebo pojivo
A ČSN CEN ISO/TS 13286-47 Laboratorní stanovení kalifornského poměru únosnosti /CBR/, saturace a pojivo
A ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Laboratorní stanovení zrnitosti zemin (prosévání) - ZATŘÍDĚNÍ DLE ČSN 73 6133
A ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Laboratorní stanovení zrnitosti zemin (hustoměrná zkouška a prosévání)
A ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
  ČSN 72 1019 Laboratorní stanovení smršťování zemin
  ČSN CEN ISO/TS 17892-11 Laboratorní stanovení propustnosti zemin
  ČSN CEN ISO/TS 17892-5 Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin s rekonsolidací (edometrický modul)
  ČSN CEN ISO/TS 17892-5 Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin s časovým průběhem
  ČSN CEN ISO/TS 17892-5 Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin - součinitel z (dle S4)
  ČSN CEN ISO/TS 17892-5 Laboratorní stanovení prosedavosti
  ČSN CEN ISO/TS 17892-10 Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin 
  ČSN CEN ISO/TS 17892-10 Laboratorní stanovení reziduální smykové pevnosti zemin proříznutím
  ČSN CEN ISO/TS 17892-10 Laboratorní stanovení reziduální smykové pevnosti zemin včetně vrcholové
  ČSN EN 13286-41     Pevnost v prostém tlaku (stabilizace)
 

ČSN CEN ISO/TS 17892-7

ČSN EN 1926

Pevnost v prostém tlaku (zemin, hornin) - řezání vzorků
A ČSN EN 933 - 1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva
Část 1: Sítový rozbor
  ČSN EN 933 - 4 Zkoušení geometrických vlastností kameniva
Část 4: Stanovení tvaru zrn - tvarový index
A ČSN EN 1097 - 6 Zkoušení mech. a fyzikálních vlastností kameniva
Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
  ČSN EN 933 - 8 Zkoušení geometrických vlastností kameniva
Část 8: Posouzení jemných částic - zkouška ekvivalentu písku
A ČSN EN 1097 - 5 Zkoušení mech. a fyzikálních vlastností kameniva
Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
  ČSN EN 1097 - 3 Zkoušení mech. a fyzikálních vlastností kameniva
Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
A   Receptura pro úpravu zemin pojivy (vápno, hydraulická pojiva)
PŘÍPRAVA A ODBĚR VZORKŮ
A ČSN EN 932 - 1 Odběr vzorků - v terénu (dle ČSN EN 932 - 1, část 1, Metody odběru vzorků)
     
POLNÍ ZKOUŠKY
    Měření dynamické penetrace /lehká/ DPL
  ČSN EN ISO 22476-2 Měření dynamické penetrace /střední/ DPS
    Měření dynamické penetrace /těžká/ DPT
  ČSN 72 1004 Presiometrická zkouška
A ČSN 73 6175 Měření rovinatosti 2m a 4m latí
 
A ČSN 73 6175 Měření nerovnosti planografem
A ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti (metoda D-1, stanovení membránovým objemometrem)
A ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška kruhovou deskou Ø 300 mm, 357mm a 500 mm                            
ČSN 72 1006
A ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška kruhovou deskou Ø 1000 mm                                                      
ČSN 72 1006
A ČSN 73 6192 Dynamická zatěžovací zkouška
     
ZKOUŠKY BETONŮ
Zkoušení čerstvého betonu
A ČSN EN 12350-1 Odběr vzorku betonu se záznamem o odběru, evidence
A ČSN EN 12350-2 Stanovení zpracovatelnosti metodou sednutím (konzistence betonu)
  ČSN EN 12350-6 Stanovení objemové hmotnosti
  ČSN EN 12350-6 Stanovení objemové hmotnosti
    Stanovení teploty čerstvého betonu
A ČSN EN 12350-7 Stanovení obsahu vzduchu
  ČSN 73 1314 Stanovení vodního součinitele, obsah cementu
Zkoušení ztvrdlého betonu 
  ČSN EN 12390-1 Zhotovení zkušebního tělesa
  ČSN EN 12390-2 Ošetřování tělesa v klimatizovaném prostředí
A ČSN EN 12390-7 Stanovení objemové hmotnosti
A ČSN EN 12390-3 Zkouška pevnosti v tlaku
  ČSN EN 12390-5 Zkouška pevnosti v tahu ohybem
  ČSN EN 12390-8 Hloubka průsaku tlakovou vodou (stanovení vodotěsnosti betonu-V5)
Nedestruktivní zkoušení betonu
  ČSN EN 12504-2 Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem (Schmidt - typ N)
     
VRTÁNÍ JÁDROVÉ
    Vrty do průměru 112 mm délky max.5 m (souprava LSS-15)
    Vrty  IG (souprava UGB) spirálové vrtání
    Vrty  IG (souprava UGB) jádrové vrtání
    Vrty IG  (souprava HVS) bez pažení
    Vrty IG  (souprava HVS) pažení Æ180/Æ219
    Vrty HG  (souprava HVS) vystrojené dle výstroje,pažení a obsypu
    převrty asfalt (nad 0,3m)
    převrty beton (nad 0,05m)
     
VÝVRTY (BETON, ASFALT)  
  ČSN EN 12504-1 například Ø = 50, 105, 150, 200, 300 mm
     
OSTATNÍ
  Technická pomoc  
    Konsultace, jednání, návrh odborného řešení, technická pomoc na stavbě, geotechnický dozor

Image