Certifikáty a osvědčení

Společnost je držitelem certifikátu systém managementu kvality ČSN ISO 9001 a certifikátu systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. Společnost je odborně způsobilá dle metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR: Systém jakosti v oboru pozemních  komunikací (SJ-PK). Zkušební laboratoře mechaniky zemin splňují akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Autorizace a oprávnění

Jsme držiteli několika autorizačních oprávnění a osvědčení pro území České Republiky a Slovenské republiky (ČKAIT, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí).

  • geologické práce v oboru  inženýrská geologie (MŽP)
  • průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou, údržbou a správou pozemních komunikací pro geotechnický průzkum (MD)
  • průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou, údržbou a správou pozemních komunikací pro podkladní vrstvy vozovek (MD)
  • oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavebních komunikacích - skupina odbornosti geotechnika (MD)
  • autorizace v oboru geotechnika (ČKAIT)
  • autorizace v oboru zkoušení a diagnostika staveb (ČKAIT)