Certifikáty a osvědčení

Společnost je držitelem certifikátu systém managementu kvality ČSN ISO 9001 a certifikátu systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. Společnost je odborně způsobilá dle metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR: Systém jakosti v oboru pozemních  komunikací (SJ-PK). Zkušební laboratoře mechaniky zemin splňují akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Autorizace

Jsme držiteli několika autorizačních oprávnění a osvědčení pro území České Republiky (ČKAIT, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí).

  • inženýrská geologie
  • geotechnika
  • geotechnický průzkum
  • zkoušení a diagnostika staveb