Výstupy z projektů


TJ02000140 Využití metody přenosových funkcí

Předkládaná souhrnná výzkumná zpráva je kontrolovaným výstupem projektu TA ČR – ZÉTA

TJ02000140 Implementace metody přenosových funkcí pro optimalizaci návrhu hlubinného zakládání staveb.

Souhrnná výzkumná zpráva v první části popisuje základní principy metody přenosových funkcí,
včetně porovnání s jinými výpočetními metodami a rešerše nejčastěji používaných typů přenosových

funkcí.

V další části zprávy je autorem popsáno shrnutí a analýza způsobů stanovení únosnosti pláště a paty
hlubinných základů, společně se stanovením hodnot vstupních parametrů přenosových funkcí

s využitím domácích návrhových postupů.

Následující část je věnována sestavení výpočetního a optimalizačního modelu pro provádění
automatizovaných inverzních analýz zatěžovacích zkoušek. Součástí je i implementace metody

přenosových funkcí do programové aplikace.

Na závěr je uvedeno několik příkladů vybraných zpětných analýz zatěžovacích zkoušek v různých
geotechnických podmínkách a odvození hodnoty parametrů přenosových funkcí.


Aktuální verze programu PMpLTO ver. 1.2. ke stažení zde

1-1.JPG


TA02020386 Užití metod vsakování

Výstupy projektu  TA02020386 Užití metod vsakování a jejich vyhodnocování v návaznosti na porovnávání výsledků s laboratorními zkouškami na různých typech zemin a model pro návrh vsakovacích jímek

Brožura pro geology

uvádí přehled o dosažených výsledcích zkoušek na vybraných lokalitách pro jednotlivé typy zemin, porovnává hydraulické parametry získané při vsakovacích zkouškách s laboratorními výsledky a fyzikálními parametry zemin. 

Publikace je určena pracovníkům v oblasti geologie zabývajících se geologickým průzkumem pro vsakovací zařízení.Metodická příručka

naznačuje vhodné metody pro získávání podkladů pro návrh zařízení pro vsakování srážkových vod a hydraulické řešení typických situací. Poznatky z dostupné literatury jsou doplněny výsledky vlastního výzkumu autorů a praktickými ukázkami řešení jednotlivých úloh. Příručka obsahuje souhrnný popis projektování a provádění průzkumných prací pro vsakování a přehled metod používaných pro vsakovací zkoušky a jejich vyhodnocení. Je provedeno shrnutí a zhodnocení metod vsakování a uveden návod pro návrh objemu vsakovacího zařízení se zahrnutím nejistot.

Publikace je určena pracovníkům organizací zabývajících se geologickým průzkumem pro návrh vsakovacích zařízení a projektantům vsakovacích zařízení dešťových vod. Může být také vhodnou pomůckou pro pracovníky státní správy.

Metodická příručka byla certifikována Odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí.


Rukověť pro orgány státní správy

se zabývá problematikou hospodaření se srážkovými vodami včetně souvisejících právních předpisů. Obsahuje souhrnný popis projektování a provádění průzkumných prací pro návrh vsakovacího zařízení a přehled metod používaných pro vsakovací zkoušky. Jsou zde přehledně rozděleny základní typy infiltračních objektů a znečištění srážkových vod z různých typů ploch. Poznatky z dostupné literatury jsou doplněny výsledky vlastního výzkumu na různých typech zemin.

Publikace je určena pracovníkům orgánů státní správy zabývajících se povolování staveb, jejichž součástí je i návrh hospodaření se srážkovými vodami, pro který je nutné provedení geologického průzkumu a vyjádření hydrogeologa k možnosti vsakování srážkových vod do půdy a horninového prostředí. Může být také vhodnou pomůckou pro pracovníky zabývající se geologickým průzkumem.


Software VSAK 1.0

slouží k vyhodnocení vsakovacích zkoušek a také k návrhu objemu vsakovacího zařízení jednak dle ČSN 75 9010 a jednak dle spolehlivostního přístupu uvedeného v metodické příručce. Součástí softwaru je uživatelská příručka, kde je uveden postup práce s programovým vybavením a také podrobný popis metod, které jsou v programu využity. Samotný program může pomoci hydrogeologům s vyhodnocením vsakovacích zkoušek a projektantům může být nápomocen při návrhu rozměrů vsakovacích zařízení.


Infiltrometr GRM 2R-H1

Infiltrometr pro měření vsaku do půdy a horninového prostředí je zapsán jako užitný vzor č.28 241.

Předmětem ochrany je samotné zařízení technické zařízení, které se vyznačuje:

 • zásobník vody je opatřen přepouštěcím ventilem pro zpětný odvod přebytečné vody,
 • rám je opatřen přední stojnou s teleskopickým spojem pro nastavení výšky rámu,
 • průtokoměr “ 1 “ má rozsah 0,16 až 3,2 l/min a průtokoměr “ 2“ má rozsah 0,5 až 10 l/min,
 • řídící jednotka je opatřena programem pro nastavení režimu vsakování do jednoho válce nebo do dvou soustředných válců,
 • na řídící jednotce je možné nastavit výšku vodního sloupce ve vsakovacím zařízení,
 •  jednotka je dále opatřena flash diskem s programem na převod uložených dat ve formátu „txt“ do excelovského prostředí, tedy formátu „xls“, v časovém sledu dle jednotlivých měřených parametrů: datum, čas, výška vodního sloupce a kumulativní množství vod na jednotlivých průtokoměrech

Určeno pro zkoušky do:

 • jednoválcových zařízení (20 až 60 cm),
 • dvouválcových zařízení (20/40 cm až 30/60 cm),
 • vrtů o min. průměru výstroje 160 mm,
 • šachtic malých rozměrů (např. 30x30 cm, 50x50 cm).

Pro kv = 3.10-3 až 5.10-6 m/s v závislosti na typu použitého zařízení (objektu pro vsakování).


TA 0203829 Podloží zlepšené pilíři

1. Publikace – Technologie štěrkových pilířů pro praxi (navrhování, provádění a kontrola)

Publikace komplexně ve třech hlavních částech shrnuje téma zlepšování základové půdy technologií štěrkových pilířů.

V úvodní části se autoři věnují především samotné realizaci štěrkových pilířů, výčtu používaných technologií, výběru vhodného materiálu štěrkových pilířů a vhodnosti této  metody v různých základových podmínkách.

 Druhá část je věnována samotnému chování štěrkových pilířů v interakci s podložím  a metodám návrhu, včetně numerického modelování.

Závěr publikace je věnován kontrole štěrkových pilířů a jimi zlepšené  základové půdy, využitelnosti  dostupných polních a laboratorních zkoušek a zkušeností z měření prováděných samotnými autory. Nedílnou součástí jsou i praktické poznatky a doporučení. 

Publikace vznikla v rámci řešení projektu TA 0203829 financovaného Technologickou agenturou ČR - program ALFA2 a je dostupná zdarma na vyžádání u autorů. V případě zaslání poštou je poštovné hrazeno objednatelem. Pro objednání publikace prosím využijte poptávkového formuláře níže.


2. Metodika zkoušení kvality a míry zlepšení základové půdy štěrkovými pilíři – certifikovaná metodika

Kvalita provedených prací v problematice štěrkových pilířů zůstává v dnešní době pouze na bázi důvěry mezi zhotovitelem a stavebním dozorem a na nejednotném systému kontrolních zkoušek, jejichž typy, počty a především interpretace mohou být tématem diskuze vedoucí k četným sporům. Tento problém řeší vypracovaná metodika zkoušení.

Metodika je navržena komplexně s využitelností pro technologii pilířů vibrovaných i předrážených a pro čtvercové i trojúhelníkové uspořádání pilířů. Ve fázi projekce má metodika sloužit jako technická podpora pro sestavení nároků projektanta na zkoušení podloží zlepšeného štěrkovými pilíři, ve fázi realizace stavby pak pro potvrzení předpokladů projektu, ověření realizovatelnosti dané technologie v konkrétních geologických podmínkách a ke specifikaci zkoušení kvality provedených prací.

Sestavená metodika jasně definuje kritéria, která je nutné při kontrole kvality ověřit a která by současně měla být specifikována projektantem ve stavební dokumentaci. V případě absence těchto kritérií ve stavební dokumentaci pak poukazuje na způsob jejich dodatečného stanovení.

Metodika vznikla v rámci řešení projektu TA 0203829 financovaného Technologickou agenturou ČR - program ALFA2. Certifikována byla pod č. V-2015/073 – certifikační orgán Qualiform a.s. Současně bylo vydáno i osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky Ministerstvem dopravy.


3. Softwarová aplikace pro posouzení vhodnosti a kontroly kvality štěrkových pilířů

Software je rozdělen do několika modulů, které umožňují nezávisle řešit požadovanou problematiku bez návaznosti na ostatní moduly.

 • Rozhodovací modul – Tento slouží pro širokou technickou veřejnost a vyžaduje minimální znalosti z problematiky štěrkových pilířů a geologie. Jeho účelem je ověření vhodnosti technologie štěrkových pilířů v konkrétních geologických podmínkách na základě několika vstupních dat, která je možné získat z projektu a geologického průzkumu.
 • Výpočetní modul – Slouží pro odbornou technickou veřejnost (projektanty), která je s problematikou štěrkových pilířů dobře obeznámena a zlepšení základové půdy štěrkovými pilíři navrhuje. Výpočetní modul slouží k orientačnímu návrhu rastru pilířů, jeho optimalizaci, ověření sedání podloží zlepšeného štěrkovými pilíři a stanovení doby konsolidace.
 • Modul zkoušení – poslední modul byl vyvinut za účelem zkoušení kvality štěrkových pilířů a stanovení míry zlepšení podloží. Jde o algoritmizaci zpracované a certifikované metodiky „zkoušení kvality a míry zlepšení základové půdy štěrkovými pilíři“Stejně jako samotná metodika i modul zkoušení je rozdělen do dvou podmodulů. První modul slouží pro návrh zkušebního pole a sestavení souboru požadovaných laboratorních a polních zkoušek nutných pro správné vyhodnocení a kontrolu kvality štěrkových pilířů. Druhý podmodul pak umožňuje vyhodnocení jednotlivých zkoušek a vyhodnocení všech sledovaných parametrů zlepšeného podloží s ohledem na výsledky provedených testů. Nad rámec zkoušek stanovených metodikou zkoušení je v softwarové aplikaci zpracován i modul vykreslování map, který slouží pro celoplošné vyhodnocení délek již hotových pilířů. Tento modul umožní na základě grafického výstupu rychle odhalit možné lokality s výrazně odlišnou geologií oproti projektu, což se projeví lokálně odlišnou délkou pilířů (ať již menší nebo větší). Navíc mapový výstup umožní poměrně přesné vymezení hranice oblasti s odlišnými geologickými podmínkami a je tedy možné i velmi efektivně přijmout a zrealizovat  tomu odpovídající nápravná opatření.

Software vznikl v rámci řešení projektu TA 0203829 financovaného Technologickou agenturou ČR - program ALFA2. Pro komerční využití prosím využijte poptávkového formuláře níže.


4. Zkušební pole pro ověření kvality štěrkových pilířů – užitný vzor

Užitný vzor upřesňuje definici zkušebního pole, které představuje soubor štěrkových pilířů s předepsaným uspořádáním, na nichž budou provedeny vybrané polní zkoušky. Jejich výsledky budou použity pro ověření předpokladů projektu a  kontrolu kvality  provedených prací.

Aby informace získané z provádění štěrkových pilířů ve zkušebním poli byly objektivní, je nutné zajistit, aby podmínky při jejich realizaci byly maximálně podobné podmínkám skutečným. Jedná se zejména o zohlednění vzájemného spolupůsobení pilířů. Zkušební pole musí proto obsahovat předepsaný počet pilířů, jejichž množství závisí na typu rastru (obdélníkový nebo trojúhelníkový) a časovém harmonogramu provádění. Současně jsou jasně definovány pozice a typy polních zkoušek, které je nutné v daném zkušebním poli provést, aby byly získány dostatečné relevantní výsledky pro zhodnocení kvality provedených prací a ověření předpokladů projektu.  

Zkušební pole je nedílnou součástí certifikované metodiky zkoušení kvality a míry zlepšení základové půdy štěrkovými pilíři.

 Užitný vzor – Zkušební pole pro ověření kvality štěrkových pilířů vznikl v rámci řešení projektu TA 0203829 financovaného Technologickou agenturou ČR - program ALFA2. Zapsán byl pod číslem 28937. 


Podklady pro TP „Návrh a kontrola štěrkových pilířů“

V podkladech pro TP jsou shrnuta doporučení a postupy vhodné pro návrh a posouzení technologie štěrkových pilířů v dopravních stavbách.

Dokument se věnuje použitým stavebním materiálům, především dodanému kamenivu a samotnému podloží. Dále uvádí doporučené hodnoty geometrického uspořádání štěrkových pilířů, tzn. jejich osovou vzdálenost a průměr.

Velká část podkladu pro TP je vyhrazena samotné realizaci štěrkových pilířů.

Největší díl dokumentu je ale věnován průkazním a kontrolním zkouškám. Je ozřejměn význam zkušebního pole, na kterém jsou štěrkové pilíře testovány včetně typů požadovaných zkoušek, jejich pozice vůči štěrkovým pilířům  a jejich četností. Jsou uvedena kritéria, která zaručí kvalitní provedení prací, a to jak u vibrační technologie, tak i technologie předrážení.

Dokument vznikl v rámci řešení projektu TA 0203829 financovaného Technologickou agenturou ČR - program ALFA2. V současné době se zpracovatelé snaží vyjednat zařazení tohoto dokumentu do edičního plánu MD.

TA 04031092 Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky

TA04031092-2017V002 Interpretační software DYNASTAT

termín dosažení - 06 / 2017

Podpůrná část software DYNASTAT je tvořena databázovým systémem, jenž je naplněn daty jak z archivních průzkumů řešitelů, tak z průzkumů prováděných v rámci tohoto výzkumu. Databázový systém operuje nad touto datovou základnou a umožňuje uživateli pro konkrétní geotechnický typ zeminy provést výběr dvojic (veličiny měřené při penetrační zkoušce, veličiny laboratorně stanovené) pro další statistické zpracování, jehož výsledkem je hledaný korelační vztah.

Výsledné korelace k odvození parametrů zemin zvolených tříd, byly následně implementovány do finální aplikace. Tato má podobu formuláře pro vyhodnocení penetrační zkoušky. Po načtení, případně ručním vepsání, hodnot měřených veličin je sonda po hloubce rozčleněna na vrstvy tvořené homogenním materiálem. Každé vrstva je pak zařazena do výše zmíněné třídy a pro průměrnou hodnotu měřené veličiny je na základě korelačního vztahu odvozena fyzikálně indexová charakteristika materiálu.

Výstupem aplikace je formulář o provedené a vyhodnocené penetrační zkoušce, obsahující grafický záznam zkoušky, popis vrstev a jejich parametry odvozené z korelačních vztahů. Software pracuje s korelacemi získanými na základě tuzemských průzkumných prací, čímž přispívá ke zvýšení kvality geotechnických průzkumů a tím i k technické a ekonomické optimalizaci projekčních návrhů v oboru výstavby pozemních komunikací.

Demoverze ke stažení

Zobrazení průzkumných děl v databázi

Image

Příklad vyhodnocení části profilu penetrační sondy

Image

 

Kontaktní osoby za spolupříjemce:

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D., tel.: 541 147 231, mica.l@fce.vutbr.cz

Ing. et Ing. Jan Štefaňák, Ph.D., tel.:541 147 232 , stefanak.j@fce.vutbr.cz


TA04031092-2017V003 Software – statistická analýza dat

termín dosažení - 06 / 2017

Software vychází ze statistické metodiky krigování, aplikované na řešení úlohy hledání geotechnických parametrů na základě hodnot zjištěných v okolí zájmového bodu, a také pro optimalizaci plánu geotechnického průzkumu na základě dosavadních dat. Aplikací krigování implementovanou do software je odhad hodnoty statického odporu při penetraci v určité lokalitě a hloubce na základě blízkých sond vedených z povrchu terénu. Vedlejším, avšak cenným výstupem, je určení lokality, kde je odhad chyby sledované veličiny velký a kde je zapotřebí získat informace z dalších průzkumných děl, aby se chyba odhadu v blízkém okolí zmenšila.

Další aplikací interpolace je pak odhad tloušťky vrstvy z informací o tloušťkách vrstev v přilehlých místech na základě vrtů nebo výkopů. Složitější aplikací je pak využití zjištěných korelací mezi vlastnostmi zeminy získaných rozborem z vrtů a penetrační zkouškou a predikce výsledků penetrace ze sítě lokalit s penetrační zkouškou. Výstupem software jsou parametry rozdělení předpokládané (náhodné) vlastnosti zeminy v libovolném místě. Software tedy provádí racionální zpracování již dostupných údajů a dopomáhá k optimalizaci provedení následných fází průzkumu.

 

Predikce hodnoty cílového parametru mimo lokality sond se známou hodnotou

Image


Kontaktní osoby za spolupříjemce:

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D., tel.: 541 147 231, mica.l@fce.vutbr.cz

Ing. et Ing. Jan Štefaňák, Ph.D., tel.:541 147 232 , stefanak.j@fce.vutbr.cz

 

TA04031092-2017V004 Zařízení pro záznam počtu úderů AUTODYN

termín dosažení - 06 / 2017

Výstupem výsledku je záznamová jednotka pro počet úderů a přesné měření délky vniku pro dynamickou penetrační soupravu firmy Geologický průzkum Rýmařov. V první fázi byla vyvíjena prototypová mechanická část záznamové jednotky. V praxi byl odzkoušen funkční vzorek snímací jednotky elektronicky odečítající hloubku průniku zaráženého soutyčí na jeden úder beranu oproti současnému ručnímu záznamu, který je zatížen lidským faktorem. Snímací jednotka umožňuje zároveň elektronický odpočet počtu úderů.

Finální funkční vzorek záznamové jednotky sestává ze dvou hlavních součástí – mechanické a kabelem připojené elektronické. Mechanická část je podlouhlého tvaru, jedním koncem se umisťuje mezi úhelníky patky penetrační soupravy. Stabilita jednotky je zajištěna rozklápěcími nožkami. Výstupním signálem je elektrický odpor v závislosti na délce vytaženého lanka upevněného na adaptér penetrační soupravy a tím na hloubce zatlučení penetrační tyče. Elektronická část je v samostatné skříňce. Čelní strana je opatřena ovládacími prvky a kontrolními LED diodami.

Mikrokontrolér uvnitř zpracovává signál z mechanické části, výsledné údaje o průběhu penetrační zkoušky jsou ukládány do souboru na SD kartu. Obsluha může pomocí ovládacích prvků definovat zahájení zkoušky, nulovat hodnotu zatlučení při zahájení zkoušky a zadávat údaj o hodnotě krouticího momentu.

Finální prototyp zařízení AUTODYN

Image

 

Kontaktní osoby za spolupříjemce:

Ing. Augustin Leiter., tel.: 541 147 241, leiter.a@fce.vutbr.cz

Mgr. David Relich, Ph.D., tel.:545 221 218 , relich@geostar.cz

TA04031092-2017V005 Doporučení pro využívání statické a dynamické penetrační zkoušky a jejich korelace pro použití v dopravních stavbách

termín dosažení - 06 / 2017

Výstupem výsledku je certifikovaná metodika vycházející z poznatků a výstupů řešení projektu. Součástí metodiky jsou pro charakteristické zeminy v ČR zjištěné korelační vztahy mezi měrným odporem na hrotu statické penetrace s mechanickým hrotem (CPTM) a měrným dynamickým odporem dynamické penetrace (DPH) i s možností korelace jednotlivých metod mezi sebou navzájem. Obsahem metodiky je doporučení pro vybranou skupinu zemin, kde a jak dané zkoušky aplikovat v rámci geotechnických průzkumů a pro kontrolní a ověřovací zkoušky kvality v průběhu výstavby a rekonstrukcí dopravních staveb i v jejich záručním období.

Zájem o danou problematiku a zpracování metodiky byl podpořen doporučujícím dopisem Ministerstva dopravy, odborem pozemních komunikací, dále Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závodem Brno, odborem správy staveb a též firmou ASPK, s.r.o., střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací.

Certifikaci provedl nezávislý odborný certifikační orgán QUALIFORM, a.s. v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.

Certifikát metodiky ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády č. 397/2009 Sb.

 

Image

 

Kontaktní osoby za příjemnce a spolupříjemce:

Mgr. Pavel Řezníček., tel.: 724 870 020, reznicek@geotest.cz

Ing. Mgr. Jiří Nekl, tel.: 737 486 815, jiri.nekl@geostar.cz