Politika jakosti a environmentální politika


Vedení společnosti GEOSTAR, spol. s r.o., Černovická 13, 617 00 Brno se rozhodlo pro řízení a nasměrování organizace ke zvyšování výkonnosti a další zlepšení její konkurenceschopnosti. Zavádí a uplatňuje integrovaný systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14 001:2005 pro trvalé udržování a zlepšování procesů tak, aby to přineslo užitek všem zainteresovaným stranám, tedy zákazníkům, zaměstnancům, majitelům i dodavatelům.


Politika jakosti a environmentální politika organizace vychází z těchto základních zásad:

1. Zaměření na zákazníka

 • Organizace je závislá na zákaznících, proto je prvotním zájmem organizace orientace na zákazníka. Spokojenost zákazníka je základním cílem veškeré činnosti organizace.
 • Organizace se zavazuje plnit požadavky zákazníků a poznávat jejich současné i budoucí potřeby.
 • Organizace bude analyzovat a vyhodnocovat spokojenost zákazníků.
 • Organizace bude zveřejňovat své zásady v oblasti životního prostředí.

2. Vedení a řízení zaměstnanců

 • Vedení organizace bude motivovat zaměstnance ke zvyšování jejich odborné kvalifikace a tím zajišťovat odvedení lepší práce a jakosti a zvýšení výkonnosti.
 • Vedení má za úkol vytvářet do budoucna takové zdroje a podmínky, které všem zaměstnancům organizace na všech úrovních řízení umožní plnit cíle jakosti a environmentální cíle stanovené vedením.
 • Vedení organizace bude stanovovat cíle jakosti a environmentální cíle, které bude chtít v jednotlivých časových etapách dosáhnout, tyto bude rozpracovávat až na jednotlivé procesy.
 • Vedení organizace bude vytvářet účinný a efektivní systém pro vnitřní komunikaci (tok informací).
 • Vedení organizace se zavazuje k neustálému zlepšování a prevenci znečištění v oblasti dopadů na životní prostředí, stejně jako k důslednému dodržování všech požadavků právních předpisů v oblasti životního prostředí.
 • Vedení organizace bude svou osobní angažovaností a aktivitou

3. Zapojení zaměstnanců

 • Lidský faktor je strategickým faktorem rozvoje organizace.
 • V systému managementu jakosti a environmentálním managementu budou zapojeni všichni zaměstnanci na všech úrovních řízení do procesu trvalého zlepšování, získávání podnětů, jejich vyhodnocování a navrhování opatření ke zlepšení.
 • Organizace bude podporovat zvyšování kvalifikace zaměstnanců a využívat jejich schopnosti ve prospěch organizace a všech zainteresovaných stran.
 • Zaměstnanci budou zapojeni do trvalého systému vzdělávání.

4. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

 • Organizace a její dodavatelé jsou na sobě vzájemně závislí a jejich partnerství musí přinášet prospěch oběma stranám.
 • Vzájemně výhodné vztahy zvyšují schopnost organizace a jejích dodavatelů vytvářet užitnou hodnotu pro všechny zainteresované.
 • Výsledkem vzájemné spolupráce organizace a jejích dodavatelů musí být nejen jejich prospěšnost, ale v konečném důsledku i spokojenost zákazníka.

Image