Reference


INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ PRŮZKUMY

Silnice I/53 Miroslav Branišovice, předběžný průzkum, 2013 - 2014

Silnice I/53 Pohořelice Znojmo předběžný průzkum 2012 – 2013

Geologický průzkum pro plynovod Gazelle, podrobný průzkum, 2009 - 2010

Rychlostní komunikace R55 Napajedla – Babice podrobný průzkum,  2009

Rozšíření rafinerie Rijeka, Chorvatsko, geologický průzkum 2008

Rychlostní komunikace R55 Napajedla – Babice, předběžný průzkum, 2007

Dálnice D47, stavba 4705 Bělotín – Hladké Životice, doplňkový IGP, 2007

Brno, Husova, Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, podrobný IGP, 2007

Rychlostní silnice R55, stavba 5506 v úseku Napajedla – Babice, předběžný IGP, 2006

Havlíčkův Brod – JV obchvat, předběžný IGP, 2006

Silnice I/50 Bučovice – průtah, podrobný IGP, 2006

Silnice II/379 Deblín - Tišnov, podrobný IGP, 2005

Silnice I/55 Břeclav – obchvat, podrobný IGP, 2005
 

HYDROGEOLOGICKÉ PRŮZKUMY A POSUDKY

Velká Vranča – odlučovač ropných látek, posudek, 2001
Náměšť nad Oslavou - hala kalírny, HGP znečištění zemin pod podlahou kalírny, 2002
Modernizace betonárny Holubice, HGP vsakování přívalového deště, 2002
Přeložka silnice I/17 - napojení průmyslové zóny Chrudim, HG posudek, 2002
Silnice I/38 Jihlava – tunel, I. etapa, doplnění monitorovacích vrtů pro stavbu tunelu včetně pasportizace studny a výchozího měření hladin podzemní vody, 2002
Obnova – výrobní závody, provozovna Pardubice, HGP potencionálního znečištění zemin a podzemní vod v areálu pneuservisu, 2003
Park Lužánky, vybudování pozorovacího vrtu a měření hladiny podzemní vody, 2003
Zastávka – přestupní terminál, rekonstrukce, hydrogeologické posouzení vsakování, 2004
Silnice I/38 Jihlava – tunel, monitoring hladiny podzemní vody v okolí tunelu včetně pasportizace studny, 2003 - 2004
Silnice I/42 Brno, VMO, MÚK Hlinky – objekt D202, vrtné práce, hydrodynamické zkoušky, vyhodnocení a návrh, 2005
Rekonstrukce parku Lužánky V.etapa, 2.část – Studna, vybudování studny a hydrogeologické posouzení ovlivnění jímání podzemní vody na okolní objekty, 2005
Silnice II/405 Jihlava – Příseka, posouzení vlivu výstavby vysokého násypu a pasportizace studní, 2006
TR 110/22 kV Brno – Černovice, posouzení vsakování dešťových vod, 2006
Silnice I/49 Vizovice – Lhotsko, pasportizace objektů podzemních vod, 2006
Monitoring podzemních vod, st. 0134.3, Kroměříž, HGP, 2006
Brno – přístupová komunikace z ul. Těžební, posouzení zasakování dešťových vod, 2006
Brno – VMO MÚK Hlinky, kontinuální monitoring hladin podzemní vody, 2004 - 2006


GEOTECHNICKÉ VÝPOČTY

Hypermarket Dlouhá míle Praha Ruzyně – návrh až 14 m vysokých vyztužených zemních těles příjezdových ramp se svislým čelem
Moravskoslezská knihovna Ostrava – návrh založení, návrh zabezpečení dočasných stavebních jam
Dálnice D8, stavba 0807/II – návrh založení největších mostních objektů E209 a h116 pro projekční stupeň RDS
Dálnice D47, stavba 4704 – založení mostních objektů, návrh opatření v přechodových oblastech mostů, výpočet sedání a stability vysokých násypů, provádění geotechnického monitoringu pro projekční stupeň RDS (fotky)
Dálnice D1 Rohlenka, sesuv – stabilitní výpočty, návrh sanačních opatření
Posouzení skruží mostních objektů na různých stavbách (dálnice D8, dálnice D47 – stavby 4704, 4708, 4709, dálnice D1 – stavba 0133)
Výpočet sedání pod plynovým, případně vodovodním potrubím přesypaným násypy na různých stavbách (dálnice D8, dálnice D47 – stavby 4704, 4708, 4709, dálnice D1 – stavba 0133)
Bučovice, hala JKZ - návrh podloží pod podlahami nově projektovaných hal
Dálnice D47, stavba 4708.2, MÚK Rudná, MÚK Místecká, MÚK Severní spoj – založení mostních objektů, návrh gabionových opěrných konstrukcí, výpočet sedání a stability vysokých násypů
Dálnice D47 (st. 4704, st. 4708.2, st. 47091/1, st. 47091/2) – zabezpečení funkce „ geotechnik stavby “ pro zhotovitele
Dálnice D47, st. 47091/2 – geotechnické posouzení vysokého násypu přes Vrbická jezera
D47, st. 47091/1, objekty SO 251.1 a SO 251.2 – návrh vyztužených zemních konstrukcí se svislým čelem
D47, st. 4708.2, SO 203 – návrh hřebíkované stěny
Letoplast Letovice – návrh podloží pod podlahami nově projektovaných hal
ČOV Náměšť nad Oslavou – návrh zajištění stability odkryté skalní stěny pomocí hřebíkování
Silnice R23, ulice Bítešská, sesuv - stabilitní výpočty, návrh sanačních opatření
Dálnice D1, stavba 0133 Vyškov – Mořice, D210 – návrh násypů u mostního objektu vylehčených polystyrenem (první realizace násypů vylehčených polystyrenem v ČR)
Silnice II/385 Hradčany, sesuv – stabilitní výpočty, návrh sanačních opatření
DCC závod Slaný, rozšíření výroby technologických jeřábů – návrh založení nově projektovaných hal
Rychlostní komunikace R3509 Olomouc obchvat - stabilita zemních těles a návrh založení mostů pro etapu RDS
Anglie, Maidstone - založení atypické lávky
Staré Město pod Sněžníkem - stabilitní posudek nadvýšení odkaliště


LABORATORNÍ A POLNÍ ZKOUŠKY

Laboratorní zkoušky pro IG průzkumy jiných firem
Rychlostní komunikace R55, stavba Skalka – Hulín
Dálnice D1 - stavba 0136 Zemník Břest
AHOLD Olomouc
Prodloužená Místecká I. - stavba v Ostravě
Dálnice D47 - stavba Lipník nad Bečvou – Bělotín
Silnice I/58 Příbor – obchvat – skládka
Rychlostní komunikace R3509
Dálnice D1 st.D0133
Železniční koridor Ostrava - Studénka - rozbory zemin


POLNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Obchvat Lipníka nad Bečvou - kontrola zemních prací na akci
hala ABB Brno Křenová - zatěžovací zkoušky mikropilot
Biocel Paskov zatěžovací zkoušky základové spáry
Dálnice D 3509 dodavatelská silniční laboratoř
Výstavba R 52 Rajhrad - Mikulov - kontrolní investorská laboratoř zemin
PTTC Hranice na Moravě - kontrolní dodavatelská laboratoř zemin
Litvínov- jednotka Ethylbenzen II - zatěžovací zkoušky zlepšeného podloží a injektovaných šp pilířů
Obchvat Otrokovic - monitoring pórových tlaků v místě vysokých násypů
D1, 0133 Vyškov - Mořice kontrolní dodavatelská laboratoř zemin
Carrefour - výstavba supermarketu
Sudkov - výstavba protipovodňových hrází
Obchvat Sudoměřic - kontrolní dodavatelská laboratoř
Blansko - výstavba průmyslového zóny Vojánky - dodavatelská laboratoř
Galérie Vaňkovka - výstavba multifunkčního centra
I/35 Litomyšl - kontrolní dodavatelská laboratoř


GEOTECHNICKÉ PORADENSTVÍ, KONZULTAČNÍ A SUPERVIZNÍ ČINNOST

Výstavba ČOV Modřice v Brně - geotechnická supervize investora
VW Bratislava - testovací okruh geotechnická supervize a kontrolní laboratoř investora
Hala - Nové město nad Váhom geotechnická supervize a kontrolní laboratoř investora
VW Mladá Boleslav - testovací okruh - účast v odborném poradenském týmu investora
Kolín - Ovčáry příprava území pro automobilovou továrnu firmy Toyota - geotechnická supervize a kontrolní laboratoř investora TPCA
Dálnice D4705, D4706 - funkce hlavního geotechnika pro projekci obou úseků
Dálnice D1,stavba 0133 - funkce hlavního geotechnika stavby
Rychlostní komunikace R35, stavby 3510,3511 - funkce hlavního geotechnika stavby
Rychlostní komunikace R35, stavba 3509 funkce hlavního geotechnika pro mostní objekty stavby
Obchvat Uherského Hradiště činnost stavebního dozoru pro investora (ŘSD ČR Zlín) při zakládání mostních objektů a kontrola zemních prací


GEOTECHNICKÝ MONITORING

D 47091.2 – monitoring sedání násypů a pórových tlaků
D4704 – probíhající monitoring sedání a pórových tlaků
D4705 - probíhající monitoring sedání a pórových tlaků
D4706 - probíhající monitoring sedání a pórových tlaků
D1 stavba 0.135 – monitoring pórových tlaků
D1 stavba 0.134 – monitoring pórových tlaků
R55, stavba 5503 - probíhající monitoring sedání, pórových tlaků a inklinometrie
R1 Selenec-Beladice (SK) - probíhající monitoring sedání, pórových tlaků a inklinometrie
Choceň, rekonstrukce drážního násypu - probíhající monitoring sedání , pórových tlaků a inklinometrie
R55, stavba 5506 - probíhající inklinometrie

Image