Inženýrskogeologické, geotechnické
a hydrogeologické průzkumy

Provádíme průzkumy v celé šíři oboru, zejména pro liniové (dopravní) stavby, vodní stavby, pro zakládání veškerých typů staveb, případně rekonstrukcí stávajících objektů a také pro sesuvná území a jiné svahové deformace.

Geologický průzkum

 • Předběžný průzkum – podklad pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
 • Podrobný průzkum – podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Doplňkový průzkum – pro zpřesnění výsledků předchozích etap a problematických úseků a objektů
 • Dozory a sledy v průběhu výstavby
 • Geologické dokumentace a mapování
 • Zpracování rešerše založené na excerpci archivních dat
 • Přebírky základových spár
 • Konzultační a poradenské služby

  Reference 

Hydrogeologický průzkum

 • Hydrogeologické průzkumy a mapování
 • Hydrogeologické posudky v souvislosti s řešením srážkových vod pro stavby a pro vsakování odpadních vod do horninového prostředí
 • Hydrogeologické průzkumy pro stavební účely (ověření existence hydraulických parametrů kolektoru – čerpací zkoušky, zjištění chemismu podzemní vody, vč. Agresivity na základové konstrukce)
 • Průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod
 • Hodnocení vlivu staveb na podzemní a povrchové vody
 • Konzultační a poradenské služby

  Reference