Presiometrické zkoušky (dle ČSN ISO 22476-4)

Presiometrické měření je jednou z metod geotechnického průzkumu, která umožňuje zkoušení vlastností zemin a hornin přímo v „in situ“, kde na základě sondou aplikovaného radiálního tlaku na stěny maloprofilového vrtu a měření objemových změn lze posuzovat závislost tlak – deformace.  Z takto získaných výsledků měření lze určit základní mechanické vlastnosti:

 • mez presiometrického tlaku plim [kPa] (mezní radiální tlak, při kterém dochází k porušení stěny vrtu v důsledku dosažení smykové pevnosti prostředí)
 • presiometrický modul EM [MPa] (deformační modul vypočítaný z pružnoplastické fáze deformace vrtu)
 • mez dotvarování pf [kPa] (tlak na začátku plastické fáze deformace)

Vybavení:

Zkoušky provádíme presiometrem typu Ménard od francouzské společnosti APAGEO

 • Presiometr Ménard
 • Presiometrické sondy průměru 44 a 78 mm se dvěma typy vnějších membrán (Steel Canvas Cover, Rubber Cover)
 • Kabeláž (hloubkový dosah až cca 50 m)
 • Tlaková lahev se stlačeným plynem

Poznámky k realizaci:

 • Zkouška se provádí ve vrtu daného průměru: pro sondu průměru 44 mm je odpovídající průměr vrtu 45 – 52 mm, pro sondu průměru 74 mm je odpovídající průměr vrtu 76 – 80 mm.
 • Minimální osová vzdálenost dvou po sobě jdoucích zkoušek by měla být alespoň 1,5 m.
 • Při provádění zkoušek v hloubkách větších než 7,0 m spouštíme sondu do vrtu na vrtném soutyčí. Při součinnosti s externí firmou provádějící vrtné práce je třeba v tomto ohledu předem zajistit kooperaci (možná nutnost zajištění přechodky z vrtného soutyčí na presiometrickou sondu).
 • Zkoušky lze provádět nad hladinou i pod hladinou podzemní vody.
 • Presiometrické zkoušky tohoto typu nelze provádět v nestabilních vrtech, viz vhodnost použití.

Vhodnost použití:

 Zkoušky se provádí v nepažené části vrtu, která musí být stabiliní, aby bylo možné spustit sondu a provést měření. Vhodnou základovou půdou pro použití tohoto typu presiometrické zkoušky převážně bývají:

 • skalní horniny
 • soudržné zeminy
 • nesoudržné zeminy – s větším obsahem jemnozrnné frakce