Laboratoř mechaniky zemin

Laboratoř je držitelem Osvědčení o akreditaci č.740/2016 vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Laboratoř je oprávněna používat při své činnosti v rozsahu osvědčení č.598/2009 a po dobu jeho platnosti vedle svého názvu označení „akreditovaná zkušební laboratoř č. 1373“.

Zkušební laboratoř mechaniky zemin je zkušební laboratoří provádějící laboratorní a polní zkoušky zemin, kameniva, betonu a odběry vzorků kameniva a čerstvého betonu dle požadavků technických norem.

Akreditované zkoušky:

Geotechnický monitoring

 • měření deformací podloží metodou vertikální inklinometrie
 • měření deformací podloží metodou horizontální inklinometrie
 • měření pórových tlaků v podloží

Polní zkoušky

 • stanovení objemové hmotnosti zemin dle ČSN 72 1010
 • měření nerovnosti povrchu vozovek latí nebo planografem dle ČSN 73 6175
 • statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev dle ČSN 73 6190
 • kontrola zhutnění zemin a sypanin dle ČSN 72 1006
 • rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží dle ČSN 73 6192

      Pobočka Levice (zkoušky dle STN)

 • stanovení objemové hmotnosti zemin dle STN 72 1010, metoda D-1
 • statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev dle STN 73 6190, STN 73 6133 příloha F

Zkoušky zemin

 • stanovení zdánlivé hustoty pevných částic dle ČSN CEN ISO/TS 17892-3
 • stanovení vlhkosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1
 • stanovení konzistenčních mezí dle ČSN CEN ISO/TS 17892-12
 • stanovení objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška dle ČSN CEN ISO/TS 13286-2
 • stanovení kalifornského poměru únosnosti dle ČSN CEN ISO/TS 13286-47
 • stanovení zrnitosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4
 • stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin dle ČSN 72 1018

      Pobočka Levice (zkoušky dle STN)

 • stanovení objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška dle STN CEN ISO/TS 13286-2, článek 7.1
 • stanovení vlhkosti zemin dle STN 72 1012

Zkoušky kameniva

 • sítový rozbor kameniva dle ČSN EN 933-1
 • stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně dle ČSN EN 1097-5
 • stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti kameniva dle ČSN EN 1097-6
 • metody odběru vzorků kameniva dle ČSN EN 932-1

Zkoušky betonu

 • zkoušení čerstvého betonu - odběr vzorku dle ČSN EN 12350-1
 • zkoušení čerstvého betonu - zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2
 • zkoušení čerstvého betonu - obsah vzduchu, tlakové metody dle ČSN EN 12350-7
 • zkoušení ztvrdlého betonu - výroba a ošetrování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti dle ČSN EN 12390-2
 • zkoušení ztvrdlého betonu - pevnost v tlaku dle ČSN EN 12390-3

Zkoušky potřebné pro návrhy a posouzení založení staveb

 • laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-5
 • laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin dle ČSN CEN ISO/TS 17892-10
 • pevnost v prostém tlaku ČSN CEN ISO/TS 17892-7
 • laboratorní stanovení smršťování zemin dle ČSN 72 1019
 • stanovení tvaru zrn – tvarový index dle ČSN EN 933-4
 • posouzení jemných částic – zkouška ekvivalent písku dle ČSN EN 933-8
 • stanovení rozlišitelných částic kameniva
 • stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
 • měření dynamické penetrace
 • zatřídění zemin dle ČSN 73 1001, 72 1002 a ČSN EN ISO/TS 14688-2 na základě indexových zkoušek
 • hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8
 • stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem (Schmidt - typ N) dle ČSN EN 12504-2
 • laboratorní stanovení propustnosti dle ČSN EN ISO/TS 17892-11
 • odvrty betonů


Reference