zpět na naše služby

Zkušební laboratoř mechaniky zemin

Provádíme akreditované vzorkování a laboratorní rozbory zemin, kameniva a betonů, kontrolní geotechnické zkoušky a návrhy sanace podloží.

Zkoušky potřebné pro návrhy a posouzení založení všech druhů staveb:

· Zatřídění zemin | dle ČSN 73 6133

· Stanovení zrnitosti | dle ČSN EN ISO 17892-4

· Stanovení konzistenčních mezí | dle ČSN EN ISO 17892-12

· Smykové zkoušky zemin | dle ČSN EN ISO 17892-10

· Edometrické zkoušky | dle ČSN EN ISO 17892-5

· Zkoušky propustnosti | dle ČSN EN ISO 17892-11, atd.

Zkoušky pro dopravní a inženýrské stavby, vodní stavby (sypané hráze):

· Zkoušky zhutnitelnosti zemin - Proctor standard | dle ČSN EN 13286-2

· Zkoušky CBR | dle ČSN EN 13286-47

· Zkoušky kameniva | dle ČSN EN 1097

· Stanovení relativní ulehlosti | dle ČSN 72 1018

· Zkoušky pevnosti v tlaku | dle ČSN EN 13286-41 atd.

Úprava zemin – TP 94

Málo vhodné a nevhodné zeminy, nacházející se na pláních liniových staveb, podloží podlah v halách, lze podle současných předpisů ponechat na pláni pouze v případě, že dojde k jejich úpravě. Jedná se hlavně o:

· Jíly a hlíny s nízkou a střední plasticitou, tj. třídy F5-ML(MI) nebo F6-CL(CI)

· Jíly a hlíny s vysokou, velmi vysokou a extrémně vysokou plasticitou, tj. třídy F7-MH (MV, ME) nebo F8-CH (CV, CE)

S ohledem na vzrůstající nedostatek či obtížnou dostupnost zemin vhodných na výměnu, stejně jako problémy s ukládáním vytěžených nevhodných zemin se i v České republice čím dál více používají metody zlepšování zemin. Časté jsou úpravy soudržných zemin nehašeným vápnem a hydraulickými pojivy, kdy vlivem vysoušení a chemických změn dochází ke značnému zvýšení geotechnických parametrů vzniklé směsi zeminy a pojiva.

Zkoušky betonů

· Zkoušení čerstvého betonu – část 2: Zkouška sednutím | ČSN EN 12350-2

· Zkoušení čerstvého betonu – část 7: Obsah vzduchu – tlakové metody | ČSN EN 12350-7

· Zkoušení čerstvého betonu – část 6: Objemová hmotnost | ČSN EN 12350-6

· Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles | ČSN EN 12390-3

· Zkoušení ztvrdlého betonu – část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou | ČSN EN 12390-8

· Zkoušení ztvrdlého betonu – část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu | ČSN EN 12390-7

· Zkoušení betonu v konstrukcích – část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem | ČSN EN 12504 - 2