OC Jihlava - zemní tělesa

Název zakázky:          OC Jihlava - návrh a posouzení zemních těles

Místo zakázky:           Jihlava, Kraj Vysočina, Česká republika

Rok realizace:             r. 2017

Objednatel:                  ZNOJMOPROJEKT, Ing. arch. Radomír Kaman s.r.o. 

Rozsah činnosti:        Návrh stabilitních opatření násypových těles a zářezů (PDPS) 

Popis zakázky:            Násypová tělesa jsou situována od severní strany přes východní až k jižní straně.  Výška násypových těles je proměnlivá od 1,2-11,8 m.                                          Sklonitost násypových těles je po obvodu omezena ochranným pásmem VN, hranicemi pozemků a cyklostezkou. Pro zajištění                                                        stability násypových těles po obvodu OC byly navrženy následující opatření: vhodné svahování, zlepšení zásypu, protierozní opatření,                                          opěrný systém obalovaných čel a výztužné geosyntetikum. Stabilita svahu byla posouzena ve 4 vybraných profilech.

                                        Zářezy jsou situovány na západní straně. Výška zářezů je proměnlivá a dosahuje až 14 m. Prostor pro zářez je vymezen ochranným                                                pásmem VN, ochranným pásmem plynovodu a hranicí pozemku. Pro zajištění stability zářezů byla použita následující opatření:                                                      Svahování, hřebíkovaný svah s tuhým lícem, svahové tvárnice. Pro snížení hladiny podzemní vody a odvodnění bylo navrženo                                                        následující opatření: Patní drén, příčná drenážní žebra, drenážní trubky za rubem stříkaného betonu, nadzářezový příkop. Stabilita                                                svahu byla posouzena ve 3 vybraných profilech.

                                        Součástí kompletní projektové dokumentace ve stupni PDPS byl také plán odtěžování.